Pravidla (veřejné přísliby)

Vyhlášení veřejného příslibu

Univerzita Palackého v Olomouci, veřejná vysoká škola se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00, Olomouc, IČO: 619 89 592, vyhlašuje ve smyslu ustanovení § 2887 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů veřejný příslib odměny vypsáním ceny za nejlepší výkon s názvem Podnikavá hlava (dále jen jako „soutěž“). Účelem a smyslem veřejného příslibu je najít a odměnit nejlepší podnikatelské záměry osob ucházejících se o vypsané ceny.

Předmět soutěže:

Osoby ucházející se o vypsané ceny (dále jen jako „soutěžící“) předloží soutěžní příspěvek ve formě podnikatelského záměru (dále jen jako „soutěžní příspěvek“), který nebyl soutěžícím dosud realizován, případně není realizovaný déle než 12 měsíců před registrací do soutěže, což čestně prohlašuje při registraci do soutěže.

Doporučená forma zpracování soutěžního příspěvku je vytvoření podnikatelského záměru v této podobě:

1.      Popis podnikatelské aktivity a charakteristika produktu, resp. služby, jejich specifických vlastností (základní myšlenka Vašeho podnikatelského záměru)

2.     Zpracovatel, tým zpracovatelů, kdo podnikatelský záměr připravoval, kdo ho bude realizovat

3.     Rozbor trhu a marketingová strategie

a.     Rozsah trhu, kde se bude produkt/služby nabízet (místní trh, celá republika, zahraničí)

b.     Poptávka po produktu nebo službě, kolik produktů/služeb je možné prodat

c.     Charakteristika spotřebitelů, kdo bude produkt/službu kupovat

d.     Rozbor konkurence, kdo jsou Vaši konkurenti a jaké máte vůči nim výhody

e.     Způsob a uvedení produktu na trh

f.      Distribuce, zabezpečení odbytu produktu

g.     Reklama, propagace

4.     Organizace řízení a personální zajištění

a.     Organizační struktura firmy

b.     Počet vytvářených pracovních míst

c.     Kvalifikační a odborné požadavky na zaměstnance

5.     Financování záměru

a.     Zdroje financování, příjmy, výdaje

6.     Analýza rizik podnikatelské aktivity

Zvláštní kategorie „Podnikatel z UP“

Tato kategorie byla do soutěže zařazena z důvodu podpory příležitostí pro studenty a zaměstnance Univerzity Palackého v Olomouci.  Do této kategorie budou automaticky zařazeny veškeré soutěžní příspěvky, které splňují výše uvedené podmínky, a navíc jsou vytvořeny studentem nebo zaměstnancem Univerzity Palackého v Olomouci. Rektor Univerzity Palackého v Olomouci převzal záštitu nad touto soutěží.

Podmínky pro přihlášení se do soutěže:

Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci – fyzické osoby starší 18 let, fyzické osoby podnikatelé, obchodní společnosti, občanská sdružení nebo soutěžní týmy, ve kterých alespoň jeden člen dovršil 18 let nejpozději v den uzávěrky této soutěže. V průběhu soutěže se osoby v soutěžních týmech nemohou měnit.

V případě soutěžních týmů musí být v přihlášce jasně uvedeno, kdo bude prezentovat příspěvek v případě postupu týmu do finále. Je-li soutěžní tým složen ze studentů SŠ, kteří ještě nedovršili věku 18 let, a osoby starší 18 let, je tato osoba starší 18 let pouze v postavení garanta a nemůže prezentovat příspěvek v případě postupu týmu do finále. Tento příspěvek pak musí vždy prezentovat některý ze studentů.

Účastníci minulých ročníků veřejné soutěže se mohou účastnit letošního ročníku soutěže jen pod podmínkou předložení nového obsahově odlišného podnikatelského záměru.

Soutěžícím může být občan České republiky s bydlištěm nebo fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění či výše uvedená právnická osoba se sídlem v Olomouckém kraji nebo student či zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci bez ohledu na místo bydliště. V případě soutěžních týmů musí tuto podmínku splňovat alespoň jeden člen týmu.

Nebude-li soutěžící splňovat uvedené předpoklady pro soutěžící, bude tento soutěžící vyhodnocen hodnotitelem, jakožto soutěžící, který nesplnil podmínky soutěže.

Soutěžící se přihlašují do soutěže na webových stránkách www.podnikavahlava.cz. Odesláním přihlašovacího formuláře vznikne každému soutěžícímu jedinečná registrace. Soutěžící obdrží do 48 hodin potvrzovací e-mail o registraci do soutěže na e-mailovou adresu, kterou zadal při online registraci. Soutěžící, na jejichž e-mailovou adresu nebude moci být doručena potvrzovací zpráva o registraci v soutěži, nebudou platně registrováni. Soutěžící je způsobilý ucházet se o vypsané ceny, pokud nejpozději do doby uzávěrky soutěže  nahraje svůj soutěžní příspěvek v rámci unikátního odkazu, který soutěžící obdrží emailem po registraci do soutěže ve formě svého soutěžního podnikatelského záměru a pokud v prostředí svého účtu naskenuje vlastnoručně podepsané a vyplněné prohlášení o původnosti soutěžního příspěvku a souhlas se zpracováním osobních údajů, které nalezne v rámci unikátního odkazu, který obdrží emailem po registraci do soutěže. Bez nahrání soutěžního příspěvku a naskenování vlastnoručně podepsaného prohlášení a souhlasu dle předchozí věty není registrovaný soutěžící způsobilý účastnit se soutěže.

Vlastnoručně podepsané a vyplněné prohlášení o původnosti soutěžního příspěvku a souhlas se zpracováním osobních údajů je potom soutěžící v listinné formě povinen doručit na adresu Vědeckotechnického parku UP, Šlechtitelů 21, 783 71, Olomouc (dále jako „VTP UP“), a to nejpozději do 10. 5. 2023. Soutěžící, který nesplní svoji povinnost uvedenou v předchozí větě, bude ze soutěže vyřazen.

Závaznou registrací do soutěže soutěžící prohlašuje, že předložený podnikatelský záměr je jeho původním dílem ve smyslu autorské či průmyslové ochrany. Závaznou registrací také souhlasí s pravidly soutěže, která jsou obsažena v tomto vyhlášení.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Soutěžící souhlasí s tím, že v případě postupu soutěžícího do veřejného finále soutěže mohou být v případě realizace soutěžního podnikatelského záměru vybráni jako tvář dalšího ročníku této soutěže a že poskytne vyhlašovateli ke zveřejnění „svůj podnikatelský příběh“, který bude popisovat rozvoj jejich podnikání od jejich přihlášení do soutěže.

Soutěž je teritoriálně omezena na Olomoucký kraj s výjimkou soutěžících, kteří jsou studenty nebo zaměstnanci Univerzity Palackého v Olomouci, kteří nemusí mít bydliště nebo sídlo na území Olomouckého kraje.

Při vypracování soutěžního příspěvku je možné se držet výše doporučené osnovy. Přípustné je však i zpracování soutěžního příspěvku ve struktuře s jinou než doporučenou osnovou.

Soutěžící mohou využít poradenské služby konzultantů Vědeckotechnického Parku UP nebo externího konzultanta z Inovačního centra Olomouckého kraje se sídlem Jeremenkova 1211/40b, 779 00, Olomouc, IČO: 725 55 149 (dále jen jako „ICOK“). Konzultace musí být předem objednaná na e-mailu podnikavahlava@upol.cz, nebo bortlova@inovaceok.cz, přičemž poslední konzultace může proběhnout nejpozději 2 dny před uzávěrkou soutěže. Konzultace bude poskytována podle časových možností konzultantů.

Lhůty:

Tento veřejný příslib je vyhlášen dnem 20. 3. 2023.

Soutěžící je povinen provést registraci na webu www.podnikavahlava.cz a nahrát tam soutěžní příspěvek do 10. 5. 2023 do 12:00 hodin (= uzávěrka soutěže). Po tomto termínu nebudou další registrace ani soutěžní příspěvky přijímány.

Dne 10. 5. 2023 budou soutěžní příspěvky předány odborné porotě k hodnocení.

Do 19. 5. 2023 vybere odborná porota složená ze zástupců přislibujícího a partnerů soutěže po vyhodnocení všech soutěžních příspěvků 10 finalistů, kteří budou o postupu do finále ihned informování e-mailem uvedeným v online registračním formuláři. Jména takto vybraných finalistů budou také zveřejněna na stránkách soutěže www.podnikavahlava.cz.

Dne 24. 5. 2023 proběhne finále soutěže ve formě prezentace soutěžních příspěvků finalistů odborné porotě. Prezentace soutěžního příspěvku bude trvat maximálně 3 minuty, následovat bude diskuze s porotci. Odborná porota posoudí kvalitu soutěžního příspěvku a určí pořadí jednotlivých finalistů. Téhož dne 24. 5. 2023 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů soutěže na 1. – 3. místě a kategorie Podnikatel z UP a předání výher vítězům.

Ceny:

Soutěžícím, kteří splní podmínky uvedené v tomto veřejném příslibu a budou mezi prvními třemi nejlepšími vyhlášenými soutěžícími, budou uděleny tyto ceny:

▪        1. místo – finanční odměna 50 000 Kč + poskytnutí 50% slevy na pronájem volné kanceláře ve VTP UP na 1 rok pro realizaci vítězného soutěžního příspěvku, 6 hodin konzultačních služeb VTP UP měsíčně na 1 rok zdarma, časově omezená nabídka 20 hodin expertních startup konzultací v hodnotě 20 000 Kč u externího partnera soutěže (ICOK) zdarma, 4 hodiny konzultací s partnerem Venture Capital fondu Petrou Končelíkovou, kurz pro podnikatele od partnera Seduo.cz v hodnotě 1 000 Kč, věcné ceny

▪        2. místo – finanční odměna 20 000 Kč + 4 hodiny konzultačních služeb VTP UP měsíčně na 1 rok zdarma, časově omezená nabídka 20 hodin expertních startupových konzultací v hodnotě 20 000 Kč u externího partnera (ICOK) zdarma, 2 hodiny konzultací s partnerem Venture Capital fondu Petrou Končelíkovou, kurz pro podnikatele od partnera Seduo.cz v hodnotě 1 000 Kč, věcné ceny

▪        3. místo – finanční odměna 10 000 Kč + 2 hodiny konzultačních služeb VTP UP měsíčně na 1 rok zdarma, časově omezená nabídka 20 hodin expertních startupových konzultací v hodnotě 20 000 Kč u externího partnera soutěže (ICOK) zdarma, kurz pro podnikatele od partnera Seduo.cz v hodnotě 1 000 Kč, věcné ceny

▪        vítěz kategorie „Podnikatel z UP“ finanční odměna 5.000 Kč

Ceny ve formě finančních odměn budou prvním třem nejlepším vyhlášeným soutěžícím a vítězi kategorie Podnikatel z UP zaslány na číslo účtu, které soutěžící uvedou při registraci do soutěže, a to do konce kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení výsledků soutěže. Ceny ve formě expertních startupových konzultací externího partnera soutěže (ICOK) jsou časově omezeny a případní výherci jsou povinni ve lhůtě do 14 dní od vyhlášení výsledků soutěže potvrdit svůj zájem o využití konzultací na bortlova@inovaceok.cz, jinak jejich nárok na čerpání konzultačních služeb zaniká.

Medailonky finalistů:

O finalistech soutěže budou zpracovány medailonky, které budou nabídnuty mediálním partnerům. V medailoncích budou uveřejněny informace obsažené v krátkém dotazníku, který bude finalistům soutěže neprodleně současně s informací o jejich postupu do finále zaslán na e-mail uvedený na on-line účtu zřízeném při registraci. Finalisté zašlou vyplněný dotazník zpět přislibujícímu do 4 dnů.

Způsob hodnocení soutěžních příspěvků:

Odborná porota bude u soutěžních příspěvků hodnotit tato kritéria:

Komplexnost zpracování podnikatelského záměru (0-10 bodů)

○       0 bodů: nekonkrétní podnikatelský záměr, chybí zásadní informace, obsahuje gramatické chyby

○       3 body: chybí nebo je neúplná některá jeho část

○       7 bodů: kvalitně zpracována každá část dle vzorové osnovy podnikatelského plánu

○       10 bodů: všechna tvrzení jsou navíc doložena zdroji nebo provedenou analýzou

Reálnost realizace záměru (0-10 bodů)

○       0 bodů: způsob realizace zcela chybí

○       3 body: způsob realizace je nedostatečně popsán nebo působí nedůvěryhodně

○       7 bodů: realizace je konkrétně popsána, avšak některá tvrzení nejsou doložena

○       10 bodů: realizace je zcela přesně popsána a doložena a lze předpokládat, že v praxi půjde opravdu takto provést

Originalita (0-10 bodů)

○       0 bodů: zcela neoriginální podnikatelský záměr

○       3 body: záměr sice není originální, ale vnáší nový pohled

○       7 bodů: záměr sice není originální, ale výrazně zlepšuje stávající úroveň produktů nebo služeb

○       10 bodů: originální nebo inovativní projekt

Potenciál rozvoje (0-10 bodů)

○       0 bodů: chybí informace o velikosti budoucího trhu a o předpokládaném růstu

○       3 body: informace o rozvoji jsou uvedeny, ale nejsou podloženy; případně se další rozvoj nepředpokládá

○       7 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro ČR)

○       10 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro mezinárodní trh)

Ekonomika projektu (0-10 bodů)

○       0 bodů: chybí informace o ekonomice (příjmy, výdaje)

○       3 body: Ekonomika projektu je nastíněna, ale nepodložena

○       7 bodů: kvalitně zpracována ekonomická stránka projektu (příjmy, výdaje odpovídají reálnému pohledu)

○       10 bodů: kvalitně zpracována ekonomika projektu včetně cashflow na minimálně 1 rok a ideálně na 3 roky

Soutěžní příspěvek může získat maximálně 50 bodů. Každý soutěžní příspěvek bude hodnocen dvěma hodnotiteli z VTP UP a dalším jedním hodnotitelem z odborné poroty. Bodové hodnocení bude vypočteno aritmetickým průměrem obdržených bodů od každého z hodnotitelů. Do finále postupuje deset soutěžních příspěvků, které dosáhnou celkově nejvíce bodů, které budou vypočteny aritmetickým průměrem obdržených bodů od všech tří hodnotitelů. Hodnocení jednotlivých soutěžních příspěvků se soutěžícím v písemné podobě automaticky nezasílá. Soutěžící je však oprávněn písemně požádat přislibujícího o zaslání hodnocení svého příspěvku na jeho e-mail: podnikavahlava@upol.cz.

Ve finále soutěže hodnotí odborná porota kvalitu prezentace soutěžního příspěvku, a to podle následujících kritérií: dodržení předepsané délky, přehlednost údajů, kvalitu slovního projevu, obsahovou stránku prezentace. Ihned po prezentaci soutěžního příspěvku udělí každý člen odborné poroty známku za prezentaci 1 až 10 bodů. Výsledné bodové hodnocení soutěžního příspěvku je stanoveno aritmetickým průměrem získaných bodů od každého hodnotitele. Získaný počet bodů bude připočítán k bodovému zisku z hodnocení soutěžních příspěvků. Vítězným soutěžním příspěvkem je soutěžní příspěvek s nejvyšším bodovým hodnocením.

Vítězným soutěžním příspěvkem v kategorii „Podnikatel z UP “ bude příspěvek, který je vytvořen studentem nebo zaměstnancem Univerzity Palackého v Olomouci a současně získá nejvyšší počet bodů v rámci soutěžních příspěvků splňujících tuto podmínku.

Odborná porota:

Odborná porota, která bude provádět hodnocení jednotlivých podnikatelských záměrů, se skládá ze zástupců přislibujícího a zástupců partnerů soutěže.

Odpovědnost přislibujícího:

Přislibující se zavazuje, že zaslané podnikatelské záměry nijak nevyužije ve svůj prospěch a smluvně zajistí totéž u partnerů soutěže, popř. zaměstnanců. Přislibující bere na vědomí, že tyto podnikatelské záměry mohou být chráněny v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jinými právními předpisy z oblasti úpravy práv duševního vlastnictví.

Přislibující prohlašuje, že odpovídá za škodu, která by soutěžícímu byla způsobena neoprávněným užitím citlivých informací, ze strany přislibujícího nebo jeho zaměstnanců. Přislibující dále prohlašuje, že všichni hodnotitelé (popř. jejich náhradníci), kteří přijdou do styku s takovými informacemi, jsou vázáni prohlášením o mlčenlivosti. Podepsaná prohlášení o mlčenlivosti jsou v případě zájmu soutěžícího připravena k nahlédnutí u přislibujícího do 4. 6. 2023. Přislibující za škody způsobené osobou vázanou prohlášením o mlčenlivosti neodpovídá, odpovědnost těchto osob tím není dotčena.

PŘEDÁNÍ VOUCHERU

 • Voucher předá nebo spolu-předá v rámci hlavní akce Podnikavá hlava zástupce ICOK (dále také jen „Voucher“).

KONZULTAČNÍ PODPORA

V návaznosti na předání Voucheru, bude příjemci v souladu s čl. II odst. 1.b zajištěna konzultační podpora mimo jiné za účelem přípravy následujících dokumentů: 

 • Vyplněný model LEAN CANVAS 
 • Zpracovaný detailní business plán (editovatelný v MS EXCEL) - globální přesah podnikatelského záměru – prokázaná ambice vstoupit na zahraniční trhy.
 • Prokázání inovativnosti výrobku či služby (na základě průzkumu trhu v ČR i v zahraničí) a její očekávanou vysokou přidanou hodnotu. 
 • Čestné prohlášení podniku (v případě, že subjekt nemá dosud zřízeno IČ, a do 3 let si jej zřídí, je povinen tuto skutečnost poskytovateli oznámit).
 • Kopie zakladatelských dokumentů subjektu, též stanovy, statut (pokud byly vydány).
 • Originál nebo ověřená kopie platného výpisu (ne starší 3 měsíců) z obchodního nebo živnostenského, případně jiného registračního rejstříku (sídlo nebo provozovna musí být v Olomouckém kraji).
 • Kopie dokladu o založení běžného účtu žadatele nebo čestné prohlášení s údaji o běžném účtu. 

(dále také jen „Dokumentace voucheru“) 

PROPLACENÍ VOUCHERU

Proplacení voucheru proběhne na základě předložení tiskopisu Voucheru a Dokumentace voucheru. V případě, že by předložená Dokumentace voucheru byla neúplná nebo nevyhovující, vyhrazuje si ICOK právo Voucher neproplatit. 

Dokumentace voucheru obsahuje: 

 • Vyplněný model LEAN CANVAS 
 • Zpracovaný detailní business plán (editovatelný v MS EXCEL) - globální přesah podnikatelského záměru – prokázaná ambice vstoupit na zahraniční trhy 
 • Prokázání inovativnosti výrobku či služby (na základě průzkumu trhu v ČR i v zahraničí) a její očekávanou vysokou přidanou hodnotu. 
 • Čestné prohlášení podniku (v případě, že subjekt nemá dosud zřízeno IČ, a do 3 let si jej zřídí, je povinen tuto skutečnost poskytovateli oznámit)  
 • Kopie zakladatelských dokumentů subjektu, též stanovy, statut (pokud byly vydány) 
 • Originál nebo ověřená kopie platného výpisu (ne starší 3 měsíců) z obchodního nebo živnostenského, případně jiného registračního rejstříku (sídlo nebo provozovna musí být v Olomouckém kraji)  
 • Kopie dokladu o založení běžného účtu žadatele nebo čestné prohlášení s údaji o běžném účtu. 

Kontakt

Vědeckotechnický park UP
Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc
podnikavahlava@upol.cz
+420 585 631 420
Bc. Roksolana Ilnycka
Bc. Roksolana Ilnycka
PR a Event Manager, VTP
roksolana.ilnycka@upol.cz
+420 604 246 225

Generální partner

Reticulum

Hlavní partner

Inovační centrum Olomouckého kraje

Pořadatel

VTP UP

Partneři


Mediální partneřiPodporovatelé