ZPŮSOB HODNOCENÍ

Odborná porota bude u soutěžních příspěvků hodnotit tato kritéria:

 1. Komplexnost zpracování podnikatelského záměru (0-10 bodů)
  • 0 bodů: nekonkrétní podnikatelský záměr, chybí zásadní informace, obsahuje gramatické chyby
  • 3 body: chybí nebo je neúplná některá jeho část
  • 7 bodů: kvalitně zpracována každá část dle vzorové osnovy podnikatelského plánu
  • 10 bodů: všechna tvrzení jsou navíc doložena zdroji nebo provedenou analýzou
 2. Reálnost realizace záměru (0-10 bodů)
  • 0 bodů: způsob realizace zcela chybí
  • 3 body: způsob realizace je nedostatečně popsán nebo působí nedůvěryhodně
  • 7 bodů: realizace je konkrétně popsána, avšak některá tvrzení nejsou doložena
  • 10 bodů: realizace je zcela přesně popsána a doložena a lze předpokládat, že v praxi půjde opravdu takto provést
 3. Originalita (0-10 bodů)
  • 0 bodů: zcela neoriginální podnikatelský záměr
  • 3 body: záměr sice není originální, ale vnáší nový pohled
  • 7 bodů: záměr sice není originální, ale výrazně zlepšuje stávající úroveň produktů nebo služeb
  • 10 bodů: originální nebo inovativní projekt
 4. Potenciál rozvoje (0-10 bodů)
  • 0 bodů: chybí informace o velikosti budoucího trhu a o předpokládaném růstu
  • 3 body: informace o rozvoji jsou uvedeny, ale nejsou podloženy; případně se další rozvoj nepředpokládá
  • 7 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro ČR)
  • 10 bodů: kvalitně zpracována velikost budoucího trhu a popsán předpokládaný růst (pro mezinárodní trh)
 5. Regionální zaměření (0-10 bodů)
  • 0 bodů: záměr nemá žádnou vazbu na Olomoucký kraj
  • 3 body: záměr má vazbu na Olomoucký kraj
  • 7 bodů: záměr má vazbu na Olomoucký kraj a Univerzitu Palackého v Olomouci
  • 10 bodů: záměr má vazbu na Olomoucký kraj, Univerzitu Palackého v Olomouci a využívá buď vlastní duševní vlastnictví, nebo na základě uzavřené licenční smlouvy využívá duševní vlastnictví jiného subjektu

Soutěžní příspěvek může získat maximálně 50 bodů. Každý soutěžní příspěvek bude hodnocen dvěma hodnotiteli. Soutěžní příspěvky, jejichž průměrné hodnocení dosáhne více jak 37 bodů, budou předány k hodnocení třetímu hodnotiteli. Bodové hodnocení bude vypočteno aritmetickým průměrem obdržených bodů od každého hodnotitelů. Do finále postupuje deset soutěžních příspěvků, které dosáhnou nejvíce bodů. Hodnocení jednotlivých soutěžních příspěvků se soutěžícím v písemné podobě automaticky nezasílá. Soutěžící je však oprávněn písemně požádat přislibujícího o zaslání hodnocení svého příspěvku na jeho e-mail: podnikavahlava@upol.cz.

Ve finále soutěže hodnotí odborná porota kvalitu prezentace soutěžního příspěvku. Odborná porota hodnotí tato kritéria: dodržení předepsané délky, přehlednost údajů, kvalitu slovního projevu, obsahovou stránku prezentace. Ihned po prezentaci soutěžního příspěvku udělí každý člen odborné poroty známku za prezentaci 1 až 10 bodů. Výsledné bodové hodnocení soutěžního příspěvku je stanoveno aritmetickým průměrem získaných bodů od každého hodnotitele. Získaný počet bodů bude připočítán k bodovému zisku z hodnocení soutěžních příspěvků. Vítězným soutěžním příspěvkem je soutěžní příspěvek s nejvyšším bodovým hodnocením.

cs_CZCzech
cs_CZCzech